Our People

Portfolio Manager, Magnetar Capital

Ted Koutouzis