EXO

Ted Koutouzis

Portfolio Manager, Magnetar Capital

Ted Koutouzis is a Portfolio Manager at Magnetar Capital.